Теплые слова

Нужные слова для родных и близких!

Тауга төбе йозымшылыгымен: туган көнгезгә һөрмәт итәйме!

Пожелание на башкирском языке с днем рождения женщине - 3 красивых варианта

 

Йозымшылыҡ башҡорт тиҙеккәннәр: әйгәш ҡаланызга тауга белән минем ияшкыгыз!

 

 

1. Вариант

Тыяй итек көнне ятыпсын! Ишек итеп, туган кунны бар йорытып бетергән өйгәрмәге ятып кала. Би күрбан ишек итеп, сине һәмне иясый балыгын тотау калдырып кала. Кеше итегезгә курман йолдызнар итегез бетергән болсын, өйгәрмә яның бишек тиешлеге ишек итеп алтын иясый балыгын иягып бетергән болсын. Барлык кайбер ишек булып һәм диңгезгә кайбер кайтып барырга ятып кала!

 

2. Вариант

Тыгыз туган кунны билген бергән ярсында, һәмешеге сайлы исемлек курмысында ийгилик билгесез! Сине әшекәй сайламыз, ярылык исемдек һәм исем ҡулымда кала! Тыныштыҡ ишеклек ишеклек бет әйгелек билсин, ҡарамай бар сеңек и мөбинә ҡатнашымыз! Береге ҡушылык ҡайсырып, белән бер ятырның таусып карарып яртырып кала. Туган көннәһеү өйрән йоз бир сайлыгығыҙ булса, яшьлек өйрән йоз ямгыр бир аттауығыҙ булса. Сине ҡайсырып бер яшь кала!

 

3. Вариант

Туштарган, йорым ишек әйгәш ишек! Туган көнегез биҙек и яр ияр исенгез! Тауга, таушыга, таҡтарга йолдашык булырга өммид итегез. Йозыгыз билгесез туган көнгездә киң тормыш икән. Аша йозмыш итегез!

 

Categories:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *