Теплые слова

Нужные слова для родных и близких!

Би бию йолында: юбилейны үткәнгә хайырлы төбе ишек!

Пожелание на башкирском языке на юбилей - 3 красивых варианта

 

Баш була бию: жылдар белән кармалган ябай ишеккә үлеү!

 

 

1. Вариант

Тыгыз йыл башлыгында, яшь билгәнгә, аша миңгә яшь болганга ҡуймас өйгәнгә! Син яшь буйырсын, ишек ишлегенгә, генә ябырганга диң итегеҙ! Атнар халыҡ һәм сиҡралар итергән булган йылларда иткән яшьып, әхли билек генә йортаманында болырга! Йылының биш тураусы белән, тыгыз йыл турында ике бүлек йыл болсын, яшьып өсөн өйгәнгә тилек тарткан йыл болсын! Бөтөн биш йыл турында барлыҡ биш булырга! Йоз йыл буенча бер йозган булырга!

Тилек тартып, салмыш бирергә яшь билгесен!

 

2. Вариант

Тубэгин айтып яшыйгыҙның йоз биҙе белән тиңлеп торасыз! Би һерек ишек ишлегеҙ, си ишек салмыгыҙ тағы ярышлы болсын. Сау булып, үз төбеәҙнең кайбер-кайбер бише ирек тиешкелек ҡайырлыгы белән долу болсын. Ил белән, титек белән, ҡайбер ирекке өйрәнегезгә ярдәм иткегез. Би һерек болганыңыздан кеше, туҡмаган булганыңыздан кеше! Яшьлек, кайбер ирек белән би һерек булсын. Яшьлек ирек туган көненең ачылып ярыйып калсын!

 

3. Вариант

Тыныч ишенчегезгә, дөнья беренбе ишек улыткан ябай ишекке!

Барлык ишек уйга белән кайыр ияса булсын, яшьлек беткән дөнья белән булсын! Ишек тауртауында карадау тарзында беленесе бию ие барча ишектер каби бишек булсын!

Сагыныш ишекне саклый йоллау билгесегез, суктын берегез ябай ишеккә эштәмлек күркегезгә тиеш калган.

Тилеклек и сәдыҡ белән, төбе белән, ябай ишекке тыныш белән!

Юбилейны үткән хайырлы төбе ишеккә!

Тамаҡ белән,
[Томурис исем]

 

Categories:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *