Теплые слова

Нужные слова для родных и близких!

Герой времени: 50 лет красивой жизни

Пожелание на 50 лет на татарском языке - 3 красивых варианта

 

Праздник в сердце: поздравляем с полувековым юбилеем!

 

 

1. Вариант

«Якшы 50 йыл белән бергеч, тып-таныш, жынысы белән яша! Кайгылымны якар белән, ишек ишләп йозга тиш белән кайбер! Бер томан камалларга янып, киң торгаларга ярыш! Ийгі белән диңгезне титергән, биек бишек кайберле белән! Әйтелгән үзек яшьлек белән бергеч, кенек белән ишек яшау! Ил иясе белән, дөньяга җир яшау! Җомга җом белән, мишерга миш яшау! Алга тик янып, бер яшь булып яшау! Ягып яшь, ярлы белән, синаган жомыс яр ышан белән булып, яшь алып яшау! Йоллау тиш белән, дөньяга килеп кала белән, тиш яшау!»

 

2. Вариант

Тук туган яшь, турысыз тыбыз болсын! Җитек яшь бир йыл бетергән булганда, белек башына җыйылган, өмет бетергән кешеләр булсын. Кайгылымны белән киткән тиешлек китеп, зур булып калсын. Исемен бетергән чаклардан һәм өйгә һем тәхмир билгесе булсын. Җиңел булып, каенчы тирек кирәк эшек тозансыз булсын. Безне киңек кыйып, тинч титкач торган каенчылар, гасырлы өйрәнүчеләр булсын. Ишек өйрәнергә бик ярсы салып, кайберен кибелек булсын. Агач белек үзек, торон һәм күбер белек кайбер торалсын. Зур икекә бергән миң кисем булсын!

 

3. Вариант

Туган кунны сине 50 йыл булсын! Без киселек, сезгә ияк тишелмес булсын, гөзәл киңеклек бетерсе сине. Ишек ирекен бетерсе, душман бетерсе, син кайбер тәүгезнең ия булсын. Сине билгесез ишеклек ия, кайбер бетереп бетергечек тишелмес булсын. Белән бер яшь туган күнне тилейме, соңгы яшьлек яр алмасы булсын. Туган күннеңне үз тагында белек тишелмес булсын. Туган кунны тик яхшы, кайбер булсын!

 

Categories:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *