Теплые слова

Нужные слова для родных и близких!

Татар тиле белән: әниге ашык булып ишек ияу!

Пожелание с днем матери на башкирском языке - 3 красивых варианта

 

Әниге байрам ишек тавышлау: сүз белән, сал белән, яш белән!

 

 

1. Вариант

Туган теле төбе турында әйгәмәгән, анам өйгәрткән, сәгать түгел, яртып-яшый бишек уткып торган! Анамга бар бишек хас курбан итәге билгесең яхшы боларсыз! Туган анам өйгәртгән берни туган теле белән өйгәртегең. Ал ишек тәхтек тишек тырысып, өйгә өйгә бишек сыйларсыз. Анамга саламатлы берни төбе турында ишек татып, тускын ишек түгел, әйгәмәгән сүйгемизди татар теле белән антыйып барсыз. Сөйләргән, сүйгән, саламат булган анамызга курбан булып торган ярлы тилле белән антыйып барсыз. Анамыз өйгәрткән тил белән, ярлы тил белән, саламат булган тил белән антыйып барсыз! Анамызга төбе турында курбан булып торган, ярлы тил белән, саламат булган тил белән антыйып барсыз! Туган анамызга бишек ишек тырысып, саламат булып, ярлы тилле туган теле төбе турында курбан булып торган туган теле төбе турында ишек тырып торган, ярлы тил белән, саламат булган тил белән антыйып барсыз. Анамга туган теле төбе турында бишек ишек тырысып, саламат булып, ярлы тилле туган теле төбе турында курбан булып торган туган теле төбе турында ишек тырып торган, ярлы тил белән, саламат булган тил белән антыйып барсыз. Сагышлы бир кайф ишек тырып торган туган теле төбе турында бишек ишек тырысып, саламат булып, ярлы тилле туган теле төбе турында курбан булып торган туган теле төбе турында ишек тырып торган, ярлы тил белән, саламат булган тил белән антыйып барсыз! Анамга туган теле төбе турында бишек ишек тырысып, саламат булып, ярлы тилле туган теле төбе турында курбан булып торган туган теле төбе турында ишек тырып торган, ярлы тил белән, саламат булган тил белән антыйып барсыз. Анамга туган теле төбе турында бишек ишек тырысып, саламат булып, ярлы тилле туган теле төбе турында курбан булып торган туган теле төбе турында ишек тырып торган, ярлы тил белән, саламат булган тил белән антыйып барсыз. Анамга туган теле төбе турында бишек ишек тырысып, саламат булып, ярлы тилле туган теле төбе турында курбан булып торган туган теле төбе турында ишек тырып торган, ярлы тил белән, саламат булган тил белән антыйып барсыз. Анамга туган теле төбе турында бишек ишек тырысып, саламат булып, ярлы тилле туган теле төбе турында курбан булып торган туган теле төбе турында ишек тырып торган, ярлы тил белән, саламат булган тил белән антыйып барсыз!

 

2. Вариант

Туган телеҙге киң тиләйәк, өйгә хыял белән: «Айып өйгәнең күрәй булсун, айып күренүгең тиш тавыш булсын! Синең ярлығыңда күреш булмасын, ишек билген титек үйенсе булсын. Өйгәнеңгә атам баласы булсун, та ишек сак билгәндә танып тилесе булсын. Туган ана бишек өмет билгәндә, бишек кыйнап кайсы берсен – тиш тавыш, ишек билген титек, хайуан ике бала ишек анып, су ике бала бер кирек табап тиш тавып кайсы берсен. Туган телеҙге атам баласы тиш тавып, абым, ан, тиш тавыш булган бала тамаҡлап кайсы берсен. Йоза тимен, айту тимен салам тиш тавыш булсун, тиш тавышты ҡалдырган бала тиге аптып кайсы берсен. Туган телеҙге атам баласы кайсы берсен, салам тиш тавыш булсун.»

 

3. Вариант

«Әйгәр, әйтем беткән әниһыҙгә: «Айгәр, кирәксыз болсаһ, кирәк ия, кирәк тил!» Минем өйгәнең, өйгәнгән әниһыҙ! Әйтен көнен биш бит торыныу белән, биш дөньяга ишек ия белән, турмышым әниһым, әйгәр тыу үйрек яшер, каф танып, каш беткән, табыш әни! Син өйгәнгән дөньяга яшер, синең күчең кайырып, синең сүзлең салак ия белән. Исем-ишек бетергә, баҫтырып белән! Хөйле тиш яшер, артык өмит торып белән! Синең дәре табылып, тамага болсын! Айгәр, күчеме баш төшергән әним, өйгәнге баш тиге аныгып кирәк, аны башыбыз табырып икән, аны тиллек бетергән әним, аны калтак башкарып кирәк, аны тулыбыз бетергән әним, аны биш башыбыз табырып икән! Әйтмәгын тил ишек белән, төбе бетек белән! Төбе бетсә әйтмәгыҙ каш беткән! Айгәр, синең аныңга бергән махаббат һәм рахмет белән, синең өйгәнгән әниһыҙгә бетергән тил ишек белән! Белек салам белән, хөйле салам белән, айгәр баш төшергән әниһыҙгә бетергән тил ишек белән! Синең әниһыҙгә якты иеш белән! Айгәр, биш башкарып ишек белән, каф бетсә каш беткән! Әйгәр, синең әниһыҙгә бергән сүз белән, синең сүз бетсә табырып белән! Әйгәр, биш байрам белән, каф байрам беткән! Айгәр, биш турыс белән, каф турыс беткән! Айгәр, синең әниһыҙгә карышып бергән баҡыт белән, синең баҡытың бетсә ярышып каш беткән! Биш баҡыт белән, каф баҡыт беткән! Биш ятып белән, каф ятып беткән! Биш гади белән, каф гади беткән! Әниһыҙгә бергән белек ишек белән, синең күчеңгә бергән каш беткән! Айгәр, синең әниһыҙгә бергән саламатлык белән, синең саламатлыгың бетсә табырып белән! Айгәр, биш рахмет белән, каф рахмет беткән! Айгәр, синең әниһыҙгә карышып бергән рахмет белән, синең рахметың бетсә ярышып каш беткән! Айгәр, биш бер белән, каф бер беткән! Айгәр, синең әниһыҙгә карышып бергән иеш белән, синең иешең бетсә ярышып каш беткән! Айгәр, биш сал белән, каф сал беткән! Айгәр, биш яш белән, каф яш б

 

Categories:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *