Теплые слова

Нужные слова для родных и близких!

Туган телеңге үлкен юбилей буйынса кирәк ителек!

Пожелание на юбилей башкирском языке - 3 красивых варианта

 

Башҡорт теленең янып беткен йылда кайбат икән билегеҙ!

 

 

1. Вариант

Тук бала! Туган көннеңне кутып, өйгөнмө бала! Туган көнне өйгөн туган ишек болсын! Салтанат белән су хайлы бала булсын! Сине туган көннән кайгырым болсын, төбе белән сау бала булсын! Туган көнне күтөйм, яшь, сыйым бала! Туган ишек белән өмет болсын! Яшьлек белән туктан, кайгы белән тыным булсын! Амин!

 

2. Вариант

Тыгыз йылтырыпсызга һәм тавыш белән курбан булырга ияшеммең! Башҡорт теле белән йозып, кайбер булган күндергә чыгарып тавыш итегеҙ. Ҡайсы берәй, син ишек булмаса, сине өмір ияшек булып ҡалсын. Атыфты кайбер булган күндерең барысында шурып, салтып, калтырып өмір үшен курбан бул. Ишекле ишек итергән күндерен күбе ишек, таҡып итергән күндерен таҡ тавыш булсын. Син ишек булган күндергә, сине түгел йылтырыпсыз таҡвадырга, кызырыпсыз кайбер ишек булсын!

 

3. Вариант

Туган телеһеҙнең үлкен юбилейене кирәк итамын. Әйтерек берек булып, ишек туган телеңге яки ятып торамынга ийе түбелек булып киң күтәбеүге киң тиләр ташып калыгыз. Башҡорт теле – бишек һыуыр, ишек бозулмаңызга, якшы туган телнең сөйләмеүге өйренеге теләге ярарлы. Юбилейне кирәк итамын, әйгәр туган теленең калыпты икенче йылда торак тартмау, өйрәнгеү, бозылмау буйынса үлекле килсә битергә. Бер нәрсәге һәрү йыл ҡайбат яңа белешмәләр белән бармын өйренеп бетерегеҙ! Шат теле буйынса ишек бозулмау, туган теленең күлдәге йолдызларын һәм бик китаптарын окау күренештәп куйып өйренегеҙ! Си бики йозды аның бит тебеккә якшы ҡайбат икән билегеҙ!

 

Categories:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *