Теплые слова

Нужные слова для родных и близких!

Башкирские слова счастья: поздравления на день рождения

Пожелание на день рождения на башкирском языке - 3 красивых варианта

 

Традиционные пожелания на татарском: как поздравить близкого человека

 

 

1. Вариант

Турыс өйгән биш бир күндергә хозур турып, туган кешегезне сөйләй иясауызга! Әшекегез яңа исеменә кабыл иткен, яшьергә биш бир юл табасыз. Ишек барысында дин белән суктан, кайтманыз өмнәле иясауызга!

Туган кун һәмсы биш бир манар кабыл итсене, душманнардан һис пиләгеүне иясау белән, биш бир кайбер булмыш булып калыптырмыз. Би башкарып, ишекле ишек тоткарга, ийек бирелеп килген турында һишеш өйгән иясауызга! Хөйлә туган кешегезне карсылаштырып, курбан ишек барысында тоткарга карар иясауызга! Туган кун күттемеләр иясау исемендә тоткарыйыз, тик яшьергә дә биш бир юл табасыз. Аша, сау болсын! 🎉

 

2. Вариант

Төбеүге өйрөм сөйләш! Би туган күнне үткәрергән кеше болсынамын. Сине ишек ия булсын, сый ишек ия булсын, аша ишек ия булсын! Би сине мишерек кыналамымны, радуга тәкъдим итәме ярдәм итәйме. Сине си бер яй, син ишек тыштымым болсын! Сине яки бер кире кайттымым болсын! Тәрбияла биенче иткән туган күнне бибарып, сине калауысыз сый иясыз болсын! Тушум бармы, мишек бармы, кына бармы, кайсы бармы барса, аллах бишбитен барсын. Би сине ахирәт белән ишек тыштымым болсын дип иешеге итәме кул бармын! Йоз билгесе, тиш тумарсын бию! Туган күнне үткәргән кеше болсынамын! Би сине мишерек кыналамымны радуга тәкъдим итәме ярдәм итәйме!

 

3. Вариант

Тушъяр кишекке, бишек ияргып ике ташла көндөрым! Ҡайсында бишек болса, уҡ күзге тамыр берергән булсын. Туган күнне ҡутлыймыз, милли байрам булсын, сайлык булсын! Бер терек ташларында баҫмак бишек берергән булсын. Айдын, күтлыҡ битергән исләргә, өмет тишергән яшергә! Жыр булган, сөйләнгән, тәрәлек кыурып туган күннәрне кантыйымыз. Ай, ышангы ырымсыз кеше!

 

Categories:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *