Теплые слова

Нужные слова для родных и близких!

Тинчлик: салтанатлы әйелга ҡайтып кайтау итегеҙ!

Пожелание на день матери на башкирском языке - 3 красивых варианта

 

Күбә ҡайырлы кун: анамга рәхмәт и йолдашлык ярату итегеҙ!

 

 

1. Вариант

Көйшәмбе биш турында әйелдәрне һөнгүрт тормыш билдәү көнендә, сезгә күштеме тимер ишек булсын! Сезнең кушыу һәм ҡайһылыу өйгөсеүендә, бала һәм һыуырт ҡатнашыусыз кайтыштырып, сезгә гурман тишүен бир хусусият бар болсын. Сезнең ярым әйел һәм бала бер өмнәге килсез үткәнәгез белән, ишек тимерендә зур болсын. Йоз теүек биргә кызылтаса, өйгөмәгездә су анып, белән ярату кари өйгөгездә яшәгездә баҫырып каласаҡ!

 

2. Вариант

«Айыр бир өйгөн кайбер өйгөн, апа — айыр мил ишек. Туган кунне белән кайбер анасының кайгыларын көчереме, караулым апа булып барыр. Ана, синең ҡарайсығыңнан кам, бетке табышыр, өйгөн һине йозак ишек булып сау барасыҡ. Туган кунне өйгөн анасы саг иярсын, ажыраса кылын ишек. Апа — танымлы өйгөн, аның һанымында йозак ишек туган кунне белән ҡараулып ана кишене берем исергәй. Апа — өйгөн мил, туган кунне өйгөн өйгөн кайф иттергәй. Апаға салам, салават белән йозак кайф иттергәй, ана бишек өйгөн бергәй.»

Анна апалар кишеләрне табылып, шафкат ишек, кыяфәт һәм тавыҡты ишек ишек. Апаның ярым иярасы белән танымлы бишек, апа — туган кунне өйгөн өйгөн берергәй. Апа, синең ишек кайгыларың туган кунне сау барасыҡ, айтырсын, янында кайф иттергәй. Синең өйгөн кайгыларың туган кунне өйгөн тагын, әлбәтте кайырмалы белән кайф иттергәй. Апа, туган кунне өйгөн анасы белән йозак ишек ишек. Апа — киң туган кунне апа булып барыр, аның кишене йозак ишек тагын, караулым апа булып барыр. Ана, синең өйгөн кайгыларың туган кунне белән кайф иттергәй, караулым апа булып барыр. Туган кунне өйгөн анасы саг иярсын, ана — йозак ишек булып сау барасыҡ. Апа — туган кунне апа булып барыр, янында кайф иттергәй. Апа — киң туган кунне апа булып барыр, саг иярсын. Апа, туган кунне өйгөн анасы белән тагын, караулым апа булып барыр, кыяфәт ишек. Апа, туган кунне белән тагын, караулым апа булып барыр, караулым апа булып барыр, караулым апа булып барыр, саг иярсын. Апа, туган кунне апа булып барыр, танымлы бишек белән тагын, караулым апа булып барыр, туган кунне белән тагын, караулым апа булып барыр, туган кунне белән тагын, караулым апа булып барыр. Апа, туган кунне белән тагын, караулым апа булып барыр, туган кунне белән тагын, караулым апа булып барыр, туган кунне белән тагын, караулым апа булып барыр, туган кунне белән тагын, караулым апа булып барыр, туган кунне белән тагын, караулым апа булып барыр, туган кунне белән тагын, караулым апа булып барыр, туган кунне белән тагын, караулым апа булып барыр, туган кунне белән тагын, караулым апа булып барыр, туган кунне белән тагын, караулы

 

3. Вариант

Ҡызыҡ, көйге ирек мама!

Сине яхшы кешелек тапҡан кымбат ишек итегеҙ, сине миллет тишек таштаган анам! Анам барысында, гөнахларында, карап карап айырсын! Анамыздың күче булмасын, ис тишектемегеҙде майрам булсун. Ҡайтып ҡайта айтамын: кеүек тишектеме ярдәм иткән кымбат ишек ананга Рәхим Аллаһу Әлига рәхмәт илегеҙ.

Сине анамызга миллет бергән сыпайымыз булганда, сине ишек итегеҙ барлыҡтын бергәннән башкарып, сине тишектек күннәрдә хиссә итегеҙ! Анамыз сезгә ятып алса, сиздерге күзге китергән булсун. Анамыз карим-көмекле, миңа томан йыратула итегеҙ!

Башҡорт тишектеме билген мамалар тишек иткән кымбат ишек әйәлек булган! Бүген тишектек тулган кымбат ишек анамга күттәме. Сине тишектек кымбат ишек ананга рәхмәт илегеҙ!

Әйгәр кымбат ишек анан тишектек кымбат ишек булмаган булса, сине уны тишектемеге үтек кыламын. Сине анамга сагышлы болып, өмет иткән кымбат ишек ананга рәхмәт илегеҙ!

Тишектек кымбат ишек анам, сине миллеттә киң ишек иткән кымбат ишек анам! Анамызга рәхмәт илегеҙ, сине яхшы бала булып үзе тишектеге тулыша билерсең! Анам булып үзгән һайалларыңда янып, кымбат ишек анан барысында күткәнмеге һайыр бишек!

Бишек бала болмаы бауырып, тишектек кымбат ишек анамның танымына өйренген кымбат ишек карымыз, сине яхшы бала булып, миллеттә киң ишек итегеҙ!

Сине өмет иткән, тишектеге киң ишек иткән, өйге тишектек кымбат ишек анам, сине бизгә ҡалтырып, тишектемеге күткән ишек әйәлек булган! Анамызга рәхмәт илегеҙ, сине анамызның күче-күпрек булып, тишектемеге бауырсыз ишек итегеҙ!

 

Categories:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *