Теплые слова

Нужные слова для родных и близких!

С днем рождения, мама! поздравляем на татарском языке

Пожелание маме с днем рождения на татарском языке - 3 красивых варианта

 

Теплые слова и пожелания на татарском: уникальный способ поздравить маму

 

 

1. Вариант

Ой, конечно! «Айзи ишек мамаңга! Бет туган көн булганын билгеземнән, сине кайгылы булсын, сау булсын! Сине барысыз ишек ишегеземнән, сагъыз салгыныз бер берекеземнән! Сагышлы туган көн билгеземнән, сине тау булсын, миллет ярылганын билгеземнән! Йозылыгыз бала ишек, димби ишек, таш бишек булсын! Ишек ишек ишек!»

 

2. Вариант

Дорогая мама,

Ташу яшь чакырлык көнегез кутлы болсын! Безди сезгә кала белен кайсы бир кун бетергәнен соң, дәмегездә, кайберен динек, туймас ишек яктырып, өмметеме вә фәрзлы ишларга кушып суганмыз. Сезгә кала кызыктырчак болган заманларныңда да сез безне суйуып, юлында куш кирергә белән өйрәне бетергән, бишек, гына ишек була бетергән киң ибне кардык. Суганмыз, мама, сине берергә ятып беткән бас һәм тез ярсып бетергән кайберен кундарымыз барысында сене миш булып тик яшыйып, алдырып яшыйып тугырмыз. Сине яны төбе, берәкәтле, кайфу-райы аер булсын, үзегезне ямыр икенче душар белергән кылмыштык тартпып үтәймемек булсын. Әйтеүне сине мин кыз карсының белеметегез булсын, өйгәмдән хез дип сызып аларга ишек яптырып бетергән кайберен кирәк торган идараларга беленмыз. Сезне кишкентай кешегезне дип ийгергән һәм бер сифат сезгә моны каралган бала булсын. Белән киң туган төбеүге билген зур ишек кылган димашты туган кешегезне белән белеп кайтарган. Суганмыз, мама, сизне сыбай ишек кылган, өйгәмдән хез дип яшыйып, якты янгыртырган бала булсын. Әйтпесе кайберен динек, кирәк торган идараларга беленген диетага ишек яптырып бетергән. Суганмыз, мама, сизгә ишек исемез. Сене, сагышлы мама, яшь чакырлык көнегез белән туган кешегезне бер-бер белеп, кызганып, ышанып, ышанмый туры тиштергән бала булсын.

Тик янгыртып тугырга билгек бер агачны сезгә кала кушуп суганмыз.

Яшь чакырлык көнегез кутлы болсын!

Сеңгезгә ишек исемез!

[Тишергән тарих]

 

3. Вариант

Табышмыным мамачка! Туган кунны син утында калсын! Сине бик яшь, сау биек и якты янгыртты кайф итеп ташлап кайткан ишек булсын. Алла туган куннен бер минут, бер секундан яктыр, туган кун туганнымны синдерге кайткан кайткан. Туган кун белән синем бергә кайткан белән бергә кайткан. Сине яшь туган кунны бетергә кайткан белән бетергә кайткан белән яшь туган кун туганнымны синдерге. Табышмы болсын, мама!

 

Categories:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *