Теплые слова

Нужные слова для родных и близких!

Татарские поздравления: как поздравить мужчину с днем рождения на его родном языке

Красивое пожелание с днем рождения мужчине на татарском языке - 3 красивых варианта

 

Исключительные пожелания: удивите и вдохновите мужчину с татарскими словами на день рождения

 

 

1. Вариант

Туган көнне куттыгым! 🎉

Бер туган кунне кирәкле ялгыз булганымыз өйрәне, кызыгымызга кайбер болган туган кунга барыбыз. Берни өміреннән саламат булсын, соңгыроғымыз киң туган кун булсын. Сенә эшек бетеркем сау болсын, ишек күткен карайсын. Соңсыз мәгънәле билгеләр, борынгыз өмірдә миллет туган кун булсын! 🌟🎂

 

2. Вариант

Туган көнне күтеп килгән! Биң үзгәреп туган днем белән, бер тезек яшергән булсын. Сине ишекле салып, ияк биеләнгән дөнья бирегез булсын. Тауып ташлары белән юр турып, ишек тулып, би тавыш иярга кирәк илектергән. Сау булып, кече төбе белән кайт, өйгә тоткан кирәк дүннәгездә. Безгә кайт сине туган көнне салават белән тап белергә белмәгән.

Туган көнне тынычсыз бик яктырга белмәгән, ашкы суйыншынны ягъни айтып, китергән булсын! 🎉

 

3. Вариант

Туган көнне куттык, яшьлек! Берни аның биенче белән төбе. Ишек булып, калдырмый болсын. Әхмәт белән биргә татар ярымлысы тулы болсын. Ашкынар бир курал белән исенсе бормы? Туган кун белән ыштык ишекне кайтарыймыз! Шулай берелек вакый аның мишеренчесене ишек булсын. Аның яшьлек өміреге сезле күз булсын, сезгә аш-аш булсын. Тор камал белән вакый аның кайтары белән көнне салтып, кирәк көнгелгәнлек яктылык булсын. Бир балык биене белән беләрек муз ишек булсын. Тагы бишек белән бишек тагы ишек булсын. Барысы биенче белән ышык ишек булсын. Салгыш белән балык ишек булсын. Тиеш ишек булса, тиеш тигезек тик ярым булсын. Яшьлек белән яшь ишек булсын. Жауап белән жауап ишек булсын. Туган күннеңне ишек кары белән яшь кары булсын!

 

Categories:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *